ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT

Az Orient Eventive Kft. vízi személyszállítási tevékenységére vonatkozó szerződések
általános feltételeiről

1.) A Szabályzat hatálya
Az Orient Eventive Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban
Orient Eventive Kft., székhelye: H-1048, Budapest, Intarzia u.3. III/7, cégjegyzékszám: 01-09-
181600) általi hajóval történő személyszállításokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi
V.törvény („Ptk.”), a víziközlekedésről szóló 2000.évi XLII.törvény, a fogyasztóvédelemről szóló
1997.évi CVL.törvény, a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI.3.) Korm.rendelet
(„VSZF”), valamit a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. Jelen Üzletszabályzat az
Orient Eventive Kft. és a vele szerződéses viszonyban lévő összes utasa között létrejött
megállapodás feltételeit részletezi.

2.) Jogviszony keletkezése
Személyszállítási szerződés és jogviszony akkor jön létre, amikor a megrendelő
 a menetjegyet megvásárolta (akár személyesen, akár online), vagy
 a személyszállítást írásban megrendelte és az Orient Eventive Kft. a megrendelést
visszaigazolta.
Amennyiben az utas nem személyesen jár el, hanem az utas(ok) nevében egy megbízott
rendeli meg a személyszállítást, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat (pl.
rendezvény, vacsora stb.), akkor az Orient Eventive Kft. nem vizsgálja, hogy a megbízott
jogszerűen képviseli-e az utasokat. A megrendelés megtörténtével a megrendelő válik az
Orient Eventive Kft. szerződéses partnerévé.

3.) Az Orient Eventive Kft. kötelezettségei
Az Orient Eventive Kft. az érvényes visszaigazolás/részvételi jegy felmutatóját az azon
feltüntetett időpontban és hajókiránduláson köteles elszállítani, ha
 a jegy az ő nevére szól, és a foglalás nem lett törölve vagy módosítva;
 a személyszállítást jogszabály vagy hatósági rendelkezés nem tiltja;
 a személyszállítás a rendelkezésre álló hajóval lehetséges
 a személyszállítást nem akadályozza olyan körülmény, amely az utasnak felróható,
vagy amelyet az Orient Eventive Kft. ki nem kerülhet, vagy amelynek elhárítása nem
tőle függ (vis maior).
Az Orient Eventive Kft. a felmerült akadályról, illetőleg elrendelt hatósági korlátozásról az
utasokat a kikötőben, a honlapján, valamint a rendelkezésre álló egyedi elérhetőségeken
(telefonszám, e-mail cím) közvetlenül értesíti. Ennek közzététele után a járatot lemondhatja,
az arra érvényes jegyek felhasználását lehetővé teszi, átfoglalja az utazás lehetetlenné válását
okozó körülmény elmúltával. Amennyiben az átfoglalás az utasoknak nem megfelelő, a
megfizetett részvételi díjat köteles visszatéríteni.
Amennyiben a személyszállítás során merül fel olyan ok, ami miatt a személyszállítás nem
teljesíthető teljes mértékben, akkor a hajó a kikötőbe visszatér idő előtt. Amennyiben ez az ok
vis maior, akkor az utat teljesítettnek kell tekinteni, az utas a részvételi díjat nem követelheti
vissza. Amennyiben a szolgáltatás az Orient Eventive Kft-nek felróható okból nem teljesült
teljes mértékben, akkor az utas az igénybe nem vett szolgáltatással részarányosan igényelheti
vissza a részvételi díjat.
Fenti esetekben a részvételi díj visszatérítése bankszámlára illetve bankkártyára történő
visszautalással történik, és nem készpénzben. Ennek teljesítésére az Orient Eventive Kft-nek
8 munkanapja van.
Helyettesítő közlekedési eszköz igénybevétele esetén az Orient Eventive Kft. felárat nem
számít fel, de visszatérítést sem fizet.
A vis maior esetei különösen:
 folyamzár;
 más vízi jármű balesete;
 ütközés más vízijárművel annak hibájából;
 hatósági intézkedés;
 bomba- vagy lőszermentesítés, aknaveszély;
 szélsőséges időjárás;
 sztrájk;
 alacsony vízállás;
 veszélyes uszadék;
 kikötőzár;
 karantén, járvány;
 más utas közrehatásból történő akadály;
 bűncselekmény;
 terrortámadás;
 hajózási személyzet rosszulléte;
 utas hirtelen megbetegedése;
 katonai műveletek, hadgyakorlat;
 háború, hadicselekmények;
 híd-vagy vízépítési munkák;
 csatorna vagy zsilip hibája;
 vízszivárgás a hajótestbe külső körülmények miatt;
 tűz;
 más elháríthatatlan külső ok.
Utazási akadály miatt az Orient Eventive Kft-vel szemben az előző bekezdésekben írtakon túl
további igényt érvényesíteni nem lehet.

4.) Az utas kötelezettségei
 A kikötőben az utasok és kísérőik csak a részükre megnyitott területre léphetnek be; a
terület határa felirattal a kikötő bejáratnál jelezve van. Az utasok a lezárt üzemi
területre csak és kizárólag az Orient Eventive Kft. képviselőinek engedélyével
léphetnek be (pl. hajóra történő beszálláskor), a kikötő területére személyszállításból
kizárt személynek tilos belépnie, illetve a személyszállításból kizárt tárgyakat bevinni
nem szabad.
 A hajón az utasoknak csak a részükre megnyitott területre szabad belépniük.
Visszaigazolással/részvételi jeggyel nem rendelkező kísérőnek tilos a vízi járműbe
beszállni (a mozgáskorlátozott személy kísérőjének kivételével).
 A kikötő területén és a hajón tilos a többi utast, valamint a kikötői és hajószemélyzet
munkáját zavarni, valamint a kijelölt területen kívül dohányozni. A hajók zárt
utasterében illetve egyéb zárt helyiségeiben (pl. mosdók) tilos a dohányzás.
 Az utas köteles a visszaigazolást/részvételi jegyet az utazás egész időtartama alatt
megőrizni, és az Orient Eventive Kft. menetjegyet ellenőrző képviselőinek – a
kedvezményes jegyvásárlásra feljogosító igazolvánnyal együtt – felmutatni. Az Orient
Eventive Kft. személyszállítási kötelezettségének kizárólag akkor köteles eleget tenni,
ha az utas az érvényes visszaigazolást/részvételi jegyet felmutatja.
 Tilos a kikötőt, valamint a hajót, vagy azok berendezését beszennyezni, megfertőzni,
megrongálni. Aki ezt teszi, köteles a tisztítással, fertőtlenítéssel járó teljes költséget
megfizetni, valamint az okozott kárt megtéríteni.
 Az utasok a hajóra lépés után kötelesek a hajószemélyzet valamennyi rendészeti és
biztonsági utasítását betartani. Víziközlekedési esemény vagy baleset esetében az utas
szintén köteles a hajószemélyzet utasításait követni.
 Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkor érvényes jogszabályokat, valamint
Magyarország törvényeit betartani. Ezek elmulasztásából eredő károk és költségek az
utast terhelik.
 Az utasok ülőhelyeiket a hajóra történő beszállásuk sorrendjében foglalhatják el.
 Az utasok csak egészségesen vehetnek részt a kiránduláson, koronavírus
fertőzöttségre utaló jelekkel: hőemelkedéssel, lázzal, köhögéssel járó megbetegedés
esetén az utas kizárható a kirándulásról. A hajószemélyzet a felszálló utasok
testhőmérsékletét homlokhőmérővel méri, ezt az utasok kötelesek elfogadni, ennek
elutasítása az utazásról történő kizárást vonja maga után. A kiránduláson csak 37 fok
alatti testhőmérséklet esetén lehet résztvenni. Magyarország járványügyi szabályozása
előírhatja zárt terekben illetve közösségekben orrot és szájat eltakaró maszk viselését.
Ebben az esetben a maszkot nem, vagy nem szabályszerűen viselő utasok szintén
kizárhatók az utazásból. Az ilyen módon kizárt utasok a részvételi díjuk visszatérítésére
nem tarthatnak igényt.
 Az utasok kötelesek a részvételi jegyen szereplő időpontban és kikötőben megjelenni.
Amennyiben az utas a megjelenési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az
Orient Eventive Kft. személyszállítási kötelezettsége csak akkor áll fenn, ha az nem
veszélyezteti az Orient Eventive Kft-nek a többi utassal szemben fennálló
kötelezettségeinek teljesítését, pl. a hajó menetrend szerinti indulását.
A fentiekben felsorolt feltételek bármelyikének elmulasztásából vagy nem teljesüléséből
eredő károkért az Orient Eventive Kft.-t felelősség nem terheli.

5.) Utazás korlátozása
A hajón nem utazhat, illetve az utazásból kizárható:
 az ittas, bódult illetve tudatmódosító szerrel befolyásolt állapotban lévő személy;
 aki botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja;
 aki fertőző beteg;
 lázas beteg (37 fok feletti testhőmérséklettel);
 maszkot nem, vagy nem szabályszerűen viselő utas (amennyiben az aktuális
járványügyi törvények ezt előírják);
 aki magatartásával sérti vagy veszélyezteti a közlekedés biztonságát, saját vagy
utastársai testi épségét, egészségét, a vízi jármű vagy berendezései épségét;
 aki az utasok magatartására vonatkozó egyéb rendelkezéseket nem tartja be;
 érvénytelen részvételi jeggyel vagy visszaigazolással utazik, és azt felszálláskor sem
fizeti ki; kedvezményre jogosító igazolványát kérésre nem mutatja be;
 aki ruházatával, poggyászával vagy más módon a járművet, utastársai ruházatát vagy
az utasok poggyászát beszennyezheti;
 aki nincs az elvárható, megfelelő higiéniai állapotban;
 aki a vízijárműre kézipoggyászként be nem vihető tárgyat visz fel (ld. 10.pont);
 aki a vízijárműre élő állatot akar felhozni (kivétel ld. 11.pont)
 magatehetetlen állapotban van, rokkant, 14 év alatti gyerek felnőtt kíséret nélkül;
 aki fegyvert, robbanóanyagot vagy annak látszó tárgyat visel, vagy azzal rendelkezik,
ilyen tárgyak: bomba, lőfegyver, kés, egyéb szúró-és vágóeszköz, harcművészeti
eszköz, mások testi épségében kárt okozni képes eszköz illetve anyag.
Megjegyzések ezzel kapcsolatban:
 A hajószemélyzet az utazás megkezdését követően a fenti okok fennállása esetén
jogosult az utast a legközelebbi kikötőben kiszállítani.
 A vízi járműre történő kísérő nélküli felszállás olyan nyilatkozatnak tekintendő, mely
alapján az utas elmúlt 14 éves, ennek vizsgálatára az Orient Eventive Kft. nem
kötelezett;
 Az útközben megbetegedett, balesetet szenvedett vagy elhalálozott utast az Orient
Eventive Kft. a legközelebbi olyan kikötőig szállítja, ahol a beteg a szükséges
egészségügyi ellátásban részesülhet, illetve ahol az elhunytat a hatóság átveszi. Az
ezzel kapcsolatos hatósági intézkedést az utasok kötelesek tűrni, az elmaradt
szolgáltatásért történő kárpótlás az Orient Eventive Kft. belátása szerint történik, de
arra nem kötelezhető.
 A vízi járműről a neki felróható rendellenes magatartása miatt leszállított utas nem
követelheti vissza a kifizetett részvételi díjat vagy egyéb díjat, és poggyásza
kiszolgáltatását – ha annak kiszolgáltatása a hajón töltött tartózkodási idő alatt nem
lehetséges – csak a kiinduló kikötőben kérheti.
 Az Orient Eventive Kft. a személyszállítást megtagadhatja, ha a vízi járművön a beszállt
utasok száma elérte az engedélyezett utaslétszámot.

6.) Indulás, menetrend, menetidő
A hajók a Budapest, 13.ker, Carl Lutz rakpart 6-os és 7-es kikötőből indulnak a részvételi jegyen
feltüntetett időpontban. Az Orient Eventive Kft. fenntartja a jogot hajók kiindulási helyének és
időpontjának módosítására, de megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a
foglalással rendelkező utasokat értesítse a kikötő, illetve időpontváltozásról (e-mailen illetve
telefonon). Ilyen módosításból kifolyólag az utasnak semmiféle követelése nem lehet. Az
Orient Eventive Kft. által biztosított hajók a honlapon közzétett menetrend szerint
közlekednek. A kirándulás végéig a hajók menetrend szerint nem állnak meg sehol. A járatok
késői indulásáért/visszaérkezéséért az Orient Eventive Kft. csak akkor vállal felelősséget, ha a
késés az Orient Eventive Kft. felróható magatartására vezethető vissza.

7.) Menetdíjak, illetékek, poggyászszabályzat, speciális utazási igények
Részvételi díjként az Orient Eventive Kft. által megadott mindenkori, honlapon közzétett
személyszállítási tarifái érvényesek. A kikötői illetékeket a hajón készpénzben kell megfizetni.
A részvételi díjak az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:
 menetdíjat;
 az utas balesetbiztosítását a hajók felelősségbiztosítása alapján;
 fejenként 1 db legfeljebb 56x45x25 cm méretű és 12 kg súlyú kézipoggyász viteldíja.
A hajókirándulásokra minden utas legfeljebb egy db 56x45x25 cm-t, 12 kg-t meg nem haladó
kézipoggyászt hozhat fel a hajóra, amennyiben az a fel- és leszállást, valamint a hajón belüli
közlekedést nem akadályozza. Méretkorlátozás alóli kivételek:
 mozgáskorlátozott személy kerekesszéke
 összecsukható babakocsi
 esernyő
 mankó, sétabot
 roller, segway, hooverboard
Kerékpár, robogó, motorkerékpár, egyéb jármű nem szállítható.
A speciális poggyászigényt a foglalás során jelezni kell. Figyelembe kell venni, hogy a kikötők
illetve a hajók nem akadálymentesítettek! A mozgáskorlátozott személyeknek biztonságosan
kell elhelyezkedniük a többi utas és a saját egészségük, valamint testi épségük védelme
érdekében. A kirándulás akkor kezdhető meg, ha az eszköz befér a számukra kialakított helyre.
Olyan tárgyak, amelyek balesetet, kárt vagy szennyezést okoznak, az 5-ös pontban felsorolt
tárgyak, továbbá amelyek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, nem
szállíthatóak.
A kézipoggyász őrzése az utas feladata, annak bármilyen okból történő elveszésért,
eltűnéséért, ellopásáért, továbbá sérüléséért az Orient Eventive Kft.-t felelősség nem terheli.

8.) Helyfoglalás
Menetjegyek online vásárolhatók a www.budapestihajokirandulas.hu illetve a
www.budapestboatexcursion.com weboldalakon. Magyarország területén forintban indított
vásárlás fizethető utalással vagy bankkártyával a www.budapestihajokirandulas.hu
weboldalon, míg külföldről indított vásárlás csak bankkártyával fizethető a
www.budapestboatexcursion.com weboldalon.
A foglalás során a kívánt típusú hajókirándulás időpontja mellett a megrendelő köteles
megadni nevét, lakcímét, számlázási címét (céges megrendelő esetén adószámát),
mobilszámát és e-mail címét, illetve az utasok számát, nevét, születési dátumát,
állampolgárságát, mobilszámát és e-mail címét. (Természetesen a megrendelő és az utas lehet
ugyanaz a személy.) A foglalás során lehetőség van kuponos-utalványos kedvezménnyel
történő foglalásra, illetve megjegyzésként meg lehet adni a különleges tudnivalókat (pl. az utas
magatehetetlen, mozgáskorlátozott, kerekesszéke, babakocsija van, vacsorás foglalás
esetében a különleges étkezési igényeket, mint pl. allergia, diéta, érzékenység, vallásból vagy
életmódból eredő speciális kívánságok). Fontos megjegyezni, hogy az Orient Eventive Kft.
halaal illetve kóser ételeket nem tud biztosítani. A foglalás menete a következő:
a, Utalás esetén:
Az Orient Eventive Kft. a beérkezett foglalási igényt 24 órán belül visszaigazolja ill. kiküldi a
díjbekérőt a bankszámla adatok megadásával, amelyre el kell utalni a foglalás összegét a
megadott határidőig. A határidő függ a foglalt kirándulás típusától illetve az időpont
közelségétől. Az utalás beérkezése után kiküldi a részvételi jegyet és a számlát, a jegy
birtokában az utasok igénybe vehetik a kirándulást.
b, Bankkártyás fizetés esetén:
A foglalás során ki kell fizetni a foglalás összegét, ezt követően az Orient Eventive Kft. 24 órán
belül kiküldi a részvételi jegyet és a számlát, a jegy birtokában az utasok igénybe vehetik a
kirándulást.
Megjegyzések:
 Az Orient Eventive Kft. kifizetett foglalás esetén is fenntartja a jogot a kirándulás
visszautasítására (pl. minimális létszám hiányában) és köteles az utasokat erről
legalább e-mailben, illetve amennyiben szükséges, a rendelkezésre álló egyéb
elérhetőségeken értesíteni. Ilyen esetben az Orient Eventive Kft. díjmentes
átjelentkezést biztosít a garantáltan induló, hasonló típusú kirándulások bármelyikére.
Amennyiben az alternatívák egyike sem felel meg az utasnak, a befizetett összeget
hiánytalanul visszatéríti arra a bankszámlaszámra/kártyára, ahonnan a fizetés
érkezett.
 Visszaigazolás hiányában a felek között szerződés nem jön létre.
 Az utas csak és kizárólag igazoltan kifizetett foglalás esetén léphet fel a hajóra
(visszaigazolás/részvételi jegy birtokában).

9.) Utazási kedvezmények
 Az Orient Eventive Kft. által szervezett menetrend szerinti hajókirándulásokon 3 év
alatti gyermek részvétele ingyenes; 3-12 év közötti gyerekek a normál részvételi díjból
10% kedvezményt kapnak. 12 év fölött további kedvezmények nincsenek.
 Az Orient Eventive Kft. fenntartja a jogot, hogy esetenként megmaradt helyeire,
bizonyos járatokra akciót hirdet. Az ilyen akciók nem vonatkoznak visszamenőlegesen
a korábban teljes összeget fizetett utasokra.
 A weboldalon van lehetőség kuponos és utalványos kedvezmények igénybevételére.
Az Orient Eventive Kft. esetenként kuponos akciót hirdet, amelynek keretében
publikált kuponkód beírásakor a kuponon szereplő kedvezmény automatikusan
levonódik a foglalás végösszegéből. Az érvényesíthető kuponok számát és igénybe
vehető összértékét az Orient Eventive Kft. korlátozhatja. Ugyancsak van lehetőség
ajándékutalvány vásárlására egyedi értékben, amit a tetszőlegesen kiválasztott
hajókirándulásra tett foglalásnál a rendszer figyelembe vesz (az utalvány sorszámát a
kuponkód mezőbe kell beírni).

10.) Élő állat szállítása
Élő állatok higiéniai okokból nem szállíthatók. Ez alól kivételt képez a pórázon vezetett,
szájkosarat viselő vakvezető, mozgáskorlátottakat segítő vagy szolgálatban lévő rendőr vagy
mentőkutya. Ezek szállítása díjmentes.

11.) Foglalás módosítása, lemondási feltételek
A, Lemondás a megrendelő részéről/utas részéről
a, Egy órás, étkezés nélküli hajókirándulás esetén:
 A foglalástól indulás előtt 72 óráig: a foglalás díjmentesen törölhető, módosítható;
 72-24 órával indulás előtti törlésnél illetve időpontmódosításnál: 20% lemondási díj
fizetendő;
 24-0 órával indulás előtti törlésnél, időpontmódosításnál ill. nem megjelenés esetén: a
lemondási díj a foglalás összegének 100%-a.
 Utasnévmódosítás esetén az Orient Eventive Kft. nem számít fel felárat, de a
módosításnak indulás előtt írásban meg kell történnie és visszaigazolásra kell kerülnie.
 Külföldi megrendelő által történt törlés esetén a a visszautalás banki költségei a
visszautalt összegből mindenképpen levonásra kerülnek.
b, Két órás, étkezéses hajókirándulás esetén:
 A foglalástól a kirándulás előtti 7. napig: a foglalás díjmentesen törölhető,
módosítható;
 7-3 nappal indulás előtti törlésnél illetve időpontmódosításnál: 20% lemondási díj
fizetendő;
 72-0 órával indulás előtti törlésnél, időpontmódosításnál ill. nem megjelenés esetén: a
lemondási díj a foglalás összegének 100%-a.
 Utasnévmódosítás esetén az Orient Eventive Kft. nem számít fel felárat, de a
módosításnak indulás előtt írásban meg kell történnie és visszaigazolásra kell kerülnie.
 Külföldi megrendelő által történt törlés esetén a a visszautalás banki költségei a
visszautalt összegből mindenképpen levonásra kerülnek.
c, Rendezvényes hajókirándulás esetén:
 A lemondási-módosítási feltételek egyediek, amik az adott rendezvény leírásánál
kerülnek feltüntetésre.
A módosítás illetve törlés leadási időpontjának az az időpont számít, amikor az az Orient
Eventive Kft.-hez írásban beérkezik. Amennyiben a módosítás ill. törlés az internetszolgáltatók
vagy e-mail szerverek hibájából bekövetkező szolgáltatáskiesés miatt nem jut az Orient
Eventive Kft. tudomására, akkor a módosítás/törlés nem történt meg. Ezért ilyen esetben a
megrendelőnek telefonon is célszerű jelezni módosítási/törlési igényét, amennyiben arra nem
kap írásos visszajelzést.
B, Módosítás, lemondás az Orient Eventive Kft. részéről
a, Egy órás, étkezés nélküli vagy két órás, étkezéses hajókirándulás esetén:
Az Orient Eventive Kft. jogosult indulás előtt 24 órával bezárólag törölni az indulást, és köteles
az utasokat erről legalább e-mailben, illetve amennyiben szükséges, a rendelkezésre álló
egyéb elérhetőségeken értesíteni. Ilyen esetben az Orient Eventive Kft. díjmentes
átjelentkezést biztosít a garantáltan induló, hasonló típusú kirándulások bármelyikére.
Amennyiben az alternatívák egyike sem felel meg az utasnak, a befizetett összeget
hiánytalanul visszatéríti arra a bankszámlaszámra/kártyára, ahonnan a fizetés érkezett.
b, Rendezvényes hajókirándulás esetén:
 A lemondási-módosítási feltételek egyediek, amik az adott rendezvény leírásánál
kerülnek feltüntetésre.
Az Orient Eventive Kft. jogosult az indulási helyszínt módosítani, és köteles az utasokat erről
legalább e-mailben, illetve amennyiben szükséges, a rendelkezésre álló egyéb
elérhetőségeken értesíteni. Az utasokat vagy a megrendelőt ebből eredő kompenzáció nem
illeti meg.
A részvételi jegy megvásárlásával megszerzett utazási jogot korlátozhatja az igénybe venni
kívánt járaton lévő szabad helyek rendelkezésre állása. Kuponos/akciós/utalványos jegyek
nem törölhetők vagy módosíthatók!
Az Orient Eventive Kft. jogosult a honlapon publikált árak megváltoztatására bármelyik
pillanatban. A már megvásárolt jegyek árát a változtatás nem befolyásolja.

12.) Különjárati hajók bérlése
a, Különjárati hajók foglalása:
 Különjárati (charter) hajók bérlése esetén az Orient Eventive Kft. speciális, kedvező
díjszabást alkalmaz. Catering szolgáltatások kizárólag az Orient Eventive Kft-n keresztül
vehetők igénybe.
 Amennyiben a megrendelő csoportja a kikötőbe késéssel érkezik, a különjárati hajó a
befoglalt időtartam alatt a kikötőben várakozik rá, de csak akkor, ha a késést telefonon
előre jelezték. Ilyenkor a hajó a késéssel csökkentett időtartamban fog rendelkezésre
állni, az eredetileg foglalt időpont végén véget ér a kirándulás. A késés miatt
megrövidült kirándulás következtében a megrendelő nem tarthat igényt semmiféle
kompenzációra. A késés miatt kiesett időt az Orient Eventive Kft. saját belátása szerint
pótolja, de arra nem kötelezhető. Amennyiben a késés jelentős, és nem lett telefonon
előrejelezve, az Orient Eventive Kft. jogosult a lefoglalt hajót más célra hasznosítani.
Ebben az esetben a megrendelő nem tarthat igényt semmiféle kompenzációra.
 Különjárati hajóra leadott árajánlatkérés a weboldalon az alábbi adatok megadásával
lehetséges: megrendelő/csoport neve; utasok száma, állampolgársága; hajókirándulás
típusa; utazás dátuma, időpontja; egyéb szolgáltatási igények megnevezése. Az Orient
Eventive Kft. a megrendelést követő max. 72 órán belül küldi az árajánlatot.
 Amennyiben a különhajó bérlője más, nem az Orient Eventive Kft. által használt
kikötőhelyet is igénybe vesz, a vonatkozó illetékek külön felszámításra kerülnek. Ezen
illetékekről az Orient Eventive Kft. külön tájékoztatást ad. Állásidő díja külön árajánlat
tárgyát képezi.
b, Különjárati hajós foglalások lemondása, módosítása:
 Különjárati hajók módosítási ill. lemondási feltételeit az Orient Eventive Kft. az
árajánlatban ill. visszaigazolásban részletezi.
 A módosítás illetve törlés leadási időpontjának az az időpont számít, amikor az az
Orient Eventive Kft-hez írásban beérkezik. Amennyiben a módosítás ill. törlés az
internetszolgáltatók vagy e-mail szerverek hibájából bekövetkező szolgáltatáskiesés
miatt nem jut az Orient Eventive Kft. tudomására, akkor a módosítás/törlés nem
történt meg. Ezért ilyen esetben a megrendelőnek telefonon is célszerű jelezni
módosítási/törlési igényét, amennyiben arra nem kap írásos visszajelzést.
 Külföldi megrendelő által történt törlés esetén a a visszautalás banki költségei a
visszautalt összegből mindenképpen levonásra kerülnek.

13.) Vendéglátás, árusítás
Büfé vagy más vendéglátás jellegű szolgáltatás kizárólag az Orient Eventive Kft.-n keresztül,
vagy a hajó italbárjában rendelhető illetve vehető igénybe. A hajóra italt és élelmiszert, ételt
felvinni tilos!

14.) Reklám, marketinganyag kihelyezése
A hajók külső és belső felületeivel, reklámhordozóival (különutak esetében is) kizárólag az
Orient Eventive Kft. rendelkezik. Az Orient Eventive Kft-től független szolgáltatás vagy termék
reklámozása, roll-up, molinó, poszter, egyéb reklámhordozó kihelyezése előzetes engedéllyel
lehetséges. Ettől eltérni csak külön írásbeli megállapodás alapján lehet. A hajón fotózni és
videózni csak saját részre szabad, bármiféle hivatalos jellegű fotózás vagy forgatás csak az
Orient Eventive Kft. előzetes engedélyével lehetséges.

15.) Jegyellenőrzés, pótdíjfizetés
Az utasnak az utazás megkezdésekor érvényes részvételi jeggyel, illetve a kedvezményes
jogosultság igazolását szolgáló személyi okmánnyal kell rendelkeznie. Az utas köteles a jegyét
az utazás teljes időtartama alatt magánál tartani és azt ellenőrzés céljából a hajószemélyzet
részére ellenőrzésre átadni. Amennyiben az utazási kedvezmény jogszerű igénybevételének
megállapításához szükséges, az utas köteles személyazonosságát igazolni.
Annak az utasnak, aki
 nem rendelkezik érvényes jeggyel;
 nem a megfelelő kirándulástípusra vásárolt jegyet;
 utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe;
a teljes árú részvételi díjat és azon felül pótdíjat kell fizetnie a helyszínen. Az Orient Eventive
Kft. képviselője az utazási feltételek megszegése esetén jegyzőkönyvet vesz fel. Az utas, akinek
pótdíjat kell fizetnie, köteles személyazonosságát és lakcímét igazolnia. A hajószemélyzet az
igazolás megtagadása esetén rendőri intézkedést kérhet, illetve az utast az utazásból
kizárhatja.
A pótdíj összege a részvételi díj kétszerese. Amennyiben a pótdíj befizetése a helyszínen nem
történik meg, és azt az utas a pótdíj felszámításától számított 8 napon belül átutalással sem
fizeti meg, az Orient Eventive Kft. intézkedik a követelés jogi úton történő behajtása
érdekében. Ez utóbbinak a költségeit is a kötelezettnek kell viselnie.

16.) Felelősség
Az Orient Eventive Kft. a személyszállítási jogviszony során keletkezett károkért a jelen
Üzletszabályzat rendelkezései szerint felel. Jogszabályként a Ptk. vállalásra vonatkozó
szabályai az irányadók. Az Orient Eventive Kft. felelőssége a részvételi díj 150%-ig terjed.
Amennyiben a személyszállítást a jelen Üzletszabályzatban rögzített, vagy abban nem
feltüntetett, de annak minősülő vis maior körülmények befolyásolják vagy meghiúsítják, ezen
okokból bekövetkezett járatkimaradásért, a személyszállítási szerződés hibás teljesítéséért az
Orient Eventive Kft. felelőssége nem áll fenn. Az Orient Eventive Kft. felelőssége nem áll fenn
az utasok poggyászában lévő törékeny vagy romlandó árukért, illetve az általuk okozott kárért,
továbbá azokért a károsodásokért, melyek a nem megfelelő csomagolásból erednek.

17.) Reklamáció, a panaszok bejelentésének és kezelésének szabályai
A személyszállítási jogviszonyból eredő panaszt, bejelentést az utas haladéktalanul, de
legkésőbb a panaszra okot adó körülmény felmerülésétől számított 48 órán belül köteles
jelezni annak érdekében, hogy az Orient Eventive Kft. az orvosláshoz szükséges intézkedéseket
megtehesse, illetve az igényt megalapozó tényállás teljes körűen tisztázható legyen. Ez a
határidő kifejezetten jogvesztő jellegű. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős.
a, Szóbeli panasz
Szóbeli panaszt a hajószemélyzetnek, vagy nyitvatartási időben (hétköznap 9-16 óra között) a
Budapest, 13.kerület, Carl Lutz rakpart 7-es kikötő alatt található irodában lehet tenni. A
szóbeli panaszt a hajó személyzete illetve az Orient Eventive Kft. köteles azonnal megvizsgálni
és szükség szerint orvosolni. Ha az utas a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Orient Eventive Kft. a panaszról haladéktalanul
köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát helyben az utasnak átadni. A
jegyzőkönyv felvétele csak a panasz rögzítésére szolgál, és önmagában nem jelenti azt, hogy a
panasz jogos.
b, Írásbeli panasz
Panasz benyújtása írásban az alábbi módokon lehetséges, a részvételi jegy és egyéb
keletkezett valamennyi bizonylat másolatának csatolása mellett:
 postai úton: Orient Eventive Kft, H-1137, Budapest, Carl Lutz rakpart, 7-es kikötő
 e-mail útján: ertekesites@orienttravel.hu
 vásárlók könyvébe beírva a hajón vagy a kikötőben
 jegyzőkönyv kitöltése a hajó fedélzetén
Az írásban benyújtott panaszra az Orient Eventive Kft. 30 napon belül indoklással ellátott
választ ad. Az Orient Eventive Kft. a panaszkezelést lezáró válaszlevelében tájékoztatja az utast
a jogorvoslati lehetőségekről, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság, valamint a békéltető
testület elérhetőségeiről.
Az utas a panasza elutasítása esetén békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület a
megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Az
eljárásra az utas lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület az illetékes. A
békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy az utas az érintett vállalkozással
közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az utas az eljárást a békéltető testület
elnökéhez megfelelően benyújtott, írásbeli kérelmével indíthatja el. A békéltető testület
hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megszűnését követően 197 járásban jelenik meg
elsőfokú hatósági feladatkör, így az utasok 2017.január 1-től panaszaikkal elsősorban a
területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (jarasinfo.gov.hu)

18.) Alvállalkozók
Az Orient Eventive Kft. tevékenységét alvállalkozók közreműködésével gyakorolja. Ha az
Orient Eventive Kft. az általa vállalt személyszállítást másik vállalkozónak adja át, akkor is a
jelen Üzletszabályzat és az egyedi szerződés feltételei az érvényesek.

19.) Elévülés
A személyszállítási szerződésből eredő, az Orient Eventive Kft-vel szembeni valamennyi igény
– ha jelen Üzletszabályzat rövidebb határidőt nem szab meg -, legkésőbb 6 hónap elteltével
elévül.

20.) Jog és jogvita
A vitás kérdések rendezésére a magyar jog alkalmazandó. Bármely vita eldöntésére, mely a
jelen Üzletszabályzat hatálya alatt kötött megállapodásból, szerződésből vagy azzal
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, vagy érvényességével, vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a társaság székhelye szerint
illetékes bíróság döntéseinek. A különjárati hajó megrendelőjével kötött egyedi szerződés
feltételei jelen Üzletszabályzattal szemben elsőbbséget élveznek.

21.) Üzletszabályzat közzététele
Az Orient Eventive Kft. a hatályos Üzletszabályzatot teljes terjedelmében honlapján
(elérhetőség: www.budapestihajokirandulas.hu és www.budapestboatexcursion.com)
közzéteszi, az onnan díjmentesen le is letölthető. A honlapon közzétett Üzletszabályzat a
hatályos, módosításokkal egybeszerkesztett szöveget tartalmazza.