Adatkezelési hozzájárulás

Orient Eventive Kft (Orient Travel Budapest)
Cím: 1048 Budapest, Intarzia u. 3. 3/7 ∙ Telefon: (00 36) 20 921 9737, ∙ Honlap: orienttravel.hu ∙ Email:
ertekesites@orienttravel.hu ∙ Facebook: Orient Travel Budapest ∙ Adószám: 24773528-2-41∙
Bankszámlaszám: 11707110-21462401 OTP Bank ∙ Engedélyszám: U-001545

Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez (Az utazó – az érintett – ezen nyilatkozat aláírásával
nyilatkozik, hogy Az Orient Eventive Kft. adatkezelési szabályzatát megismerte, az abban foglaltakat
tudomásul vette, megértette és azokat elfogadja.) Az Orient Eventive Kft. (székhelye: 1048 Budapest,
Intarzia utca 3. 3/7) a továbbiakban, mint Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos részletes
tájékoztatását a weboldal, a foglalásnál/regisztrációnál személyesen átadott Adatkezelési Szabályzat
tartalmazza.

Alulírott …………………………………………………………………….. a jelen nyilatkozat megtételével:
• Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján megírt Adatkezelési Szabályzatát
elolvastam, megértettem, tudomásul vettem és elfogadtam,
• engedélyezem, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az
alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt
adatok helyességének ellenőrzésére,
• engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az
Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek
továbbítsa,
• engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az
Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli, 2016/679/EU
rendelet értelmében nem biztonságosnak tekinthető adatkezelőnek továbbítsa,
• nyilatkozatomat és hozzájárulásaimat a megfelelő tájékoztatás után önként, saját döntésem
alapján tettem meg.
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen
és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt.
A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, születési dátum, életkor, nem, utazási okmány száma,
telefonszám, email cím, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Utazási szerződés megkötése, hírlevél, tájékoztató küldése, utazó (az érintett)
utazásával összefüggő kívánságának teljesítése.
Az adatszolgáltatás elmaradásának vagy csak részleges megadásának, valamint visszavonásának
következményei:
• nem jön létre az utazási szerződés az Orient Eventive Kft-vel,
• a megkötött utazási szerződést az Orient Eventive Kft. azonnali hatállyal kártérítési vagy
kártalanítási kötelezettség nélkül felbonthatja, egyben a szerződés felbontása következtében keletkezett
kárainak megtérítését követelheti az ügyféltől/utazótól. Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen
időtartam meghatározásának szempontjai: A Ptk. szerinti elévülési idő lejárta, illetve az utazó (az
érintett) adattörlési igényének bejelentése.